1800-tal
Tillbaka Hem Upp Nästa

 

Inför andra provet
Frågor
Frankrike
Storbritannien
Tyskland
Italien
Ryssland
Balkan
USA
Sverige
Politiska ideologier
Imperialismen

Fredsprinciper
Wienkongressen
Tankar
Nationalismen
Klassamhället

Sekelskiften är för de flesta betydelsefulla händelser även om människor på jorden genom historien har och har haft olika tideräkningar, så att inget sekelskifte någonsin varit globalt. Vad gäller Europas historia så inleddes 1800-talet på ett tumultuariskt sätt med den i det närmaste all-europeiska konflikt som var Napoleonkrigen och som slutade i en ommöblering av Europas gränser. Freden skrevs under den så kallade Wienkongressen och vilade på några vägledande principer:

Fredsprinciper

bulletLegitimitetsprincipen,
som innebar att de kungahus som störtats och de stater
som välts under Napoleonkrigen skulle återupprättas.
bulletStabilitetsprincipen,
som syftade till lång och varaktig fred och ett stabilt Europa.
bulletDen heliga alliansen,
den var inte en officiell princip men bildades på initiativ av tsar Alexander
och innebar ett förbund av furstar,
som delade samma religiösa och konservativa ideal,
dvs de som man ansåg sig finna i evangelierna
.

Wienkongressens män försökte som synes vrida klockan tillbaka och lyckades också till en del och för en tid. Som kommer att framgå av innehållet i denna del av kursen hade emellertid franska revolutionen och ytterst upplysningens idéer sått frön som inte gick att förkväva eller toka ut.

Vill man lägga ett ekonomiskt perspektiv på historien kan man också hävda att den ekonomiska utvecklingen med ökad handel och kapitalansamling lett till att nya grupper sökte politiskt inflytande och att franska revolutionen främst var borgerskapets revolution. Det gamla ståndssamhället med rötter i medeltidens feodalsamhälle krackelerade allt mera, först i Västeuropa med dess begynnande industrialisering och så småningom också längre österut. Denna krackelering kunde gå mer eller mindre dramatiskt till i olika länder men den gick inte att hejda; den ledde till ståndssamhällets undergång och privilegiernas avskaffande och allt starkare krav på allmän rösträtt.

Industrialiseringen i sin tur innebar en folkomflyttning: Dels inom de enskilda länderna så att landsbygden i allt större utsträckning kom att lämna sina söner och döttrar till städerna och därmed vittrade gamla sociala strukturer sönder. Dels mellan länderna, eller i ännu högre grad mellan den gamla världen och den nya. Många länder som inte hann med i utvecklingen kunde inte föda sina invånare utan dessa tvingades i stora skaror fylla emigrationsskeppen och segla över det stora vattnet till det hägrande Amerikas Förenta Stater.

Wienkongressen

bulletBelgien och Holland slogs samman till Nederländerna
Detta enligt stabilitetsprincipen
Frankrike behövde en starkare motvikt i norr.
bulletTyska förbundet bildas
Napoleon hade upplöst tysk-romerska riket,
som var en medeltida konstruktion och hade bestått av flera hundra stater.
Det återupprättades ej (här följde man ej legitimitetsprincipen)
I stället bildades Tyska förbundet
Det bestod av 38 stater,
de starkaste var Preussen och Österrike
bulletPolen tvingas in i personalunion med Ryssland,
dvs är två riken men med gemensam regent
bulletSchweiz ständigt neutralt
på grund av sitt strategiska läge i Europas mitt
mellan Frankrike, Österrike och Tyska förbundet

Tankar

Om 1700-talet idémässigt kan beskrivas som belyst av upplysningens sol kan man säga att 1800-talet inleds under romantikens nattliga stjärna. Upplysningen var utåtriktad så till vida att den sökte det empiriska, det mätbara och trodde på utveckling och framtid. Romantiken var mer inåtblickande och protesterade mot upplysningens ytlighet. Den svenske upplysningsskalden och smakdomaren Kellgren berörs själv av de nya tankarna. I sin kärleksdikt Den nya skapelsen skriver han i andra strofen:

Död låg naturen för mitt öga,
djupt låg hon för min känsla död -
kom så en fläkt ifrån det höga,
och ljus och liv i världen böd.

Upplysningens tilltro till förnuftet ersätts hos många av ett bejakande av känslorna. Kroppen blir mindre viktig än själen, den timliga existensen mindre viktig än den eviga. Dessa nya tankar sätter sina avtryck, avtryck som ännu idag skapar konflikter runt om i världen.

Nationalismen

Ett av romantikens barn torde vara nationalismen, åtminstone till sitt idéinnehåll. På samma sätt som varje individ hade en själ, resonerade man, hade också hela folk sin gemensamma själ. När nationalismens tanke väl slagit rot var den svår att dra upp. Den kom att verka såväl splittrande som enande på Europas 1800-talshistoria:

bulletSplittrande
Nederländerna föll snart sönder i Holland och Belgien
på grund av olika språk och religion
Österrike rymde inom sina gränser många olika folk
(tyskar, tjecker, slovaker, ungrare, )
Det Osmanska riket
bildat på 1300- och 1400-talet
(turkar, slaver, bulgarer, greker)
bulletEnande
Tyskland och Italien enas.

Klassamhället

 

Men upplysningens tankar levde också kvar, så till vida att man inte längre kunde acceptera det medeltida ståndssamhället som menade att varje människa föddes in i sitt stånd. Detta tänkande var inte funktionellt i industrisamhället. Det ersätts successivt av klassamhället och denna skinnömsning går olika smärtsamt till i olika länder. Klassamhällets grovstruktur kan sägas vara::

bulletÖverklass
storgodsägare, högra officerare och tjänstemän
(en del av den forna högadeln bereder sig plats här)
bulletMedelklass
läkare, jurister, småföretagare och tjänstemän
(här spelar högre utbildning stor roll)
bulletUnderklass
arbetare
denna klass medlemmar plågas ofta av olika delar trångboddhet, matbrist, sjukdomar, alkoholmissbruk och långa och dryga arbetsdagar.

 

 

 

horizontal rule

Tillbaka till Komvux Gotland